• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 19 ธันวาคม 2561

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ทุกส่วนราชการได้มาพบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันมากยิ่งขึ้น

เวลา 09.30 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้พบปะและมอบนโยบายการทำงานแก่นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรีของอำเภอเจาะไอร้อง ณ หอประชุมอำเภอเจาะไอร้อง

นายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ซึ่งจัดขึ้นที่สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส   โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  นายก่อพงษ์  โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายบุญช่วย  ช่วยระดม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ หมอดินอาสา และประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมากซึ่งการจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาดิน สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล”นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อยกย่อง และถวายสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ ถึงพระวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมได้ขอพระราชทานให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและองค์การสหประชาชาติ มีมติรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลกอย่างเป็นทางการ และได้จัดการเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกันทุกประเทศ สำหรับการจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2561 ได้กำหนดหัวข้อหลักในการจัดงานคือ “Be the Solution to Soil Pollution” ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ เน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางดินซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงทางอาหาร และความปลอดภัยทางอาหารเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งสร้างการรับรู้ความสำคัญของวันดินโลก เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน เกิดจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยการจัดงานวันดินโลกปีนี้เน้นการแสดงผลความสำเร็จของการน้อมนำศาสตร์พระราชาด้านการจัดการดินมาต่อยอด เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรดิน น้ำ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการรณรงค์ปลูกปอเทืองทั่วประเทศ  โดยเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนตุลาคมให้ดอกบานในเดือนธันวาคม ซึ่งมีเกษตรกรและหน่วยงานในจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมฯปลูกปอเทือง จำนวน 169 ไร่ และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินักวิทยาศาสตร์เพื่อมนุษยธรรม ประวัติความเป็นมาของวันดินโลก การจัดนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภายในจังหวัดนราธิวาส  เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ดินและน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ ขยายผลในการนำศาสตร์พระราชาไปปรับใช้กับพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม

 เวลา 13.30 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้พบปะและมอบนโยบายการทำงานแก่นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา และกลุ่มสตรีของอำเภอ สุไหงปาดี ณ หอประชุมอำเภอสุไหงปาดี