• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้น 3 องค์การบริการส่วนจังหวัดนราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดนราธิวาส ผู้แทนจากส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ในการนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ในการจัดทำแผนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2565 ของจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในปีงบประมาณ 2565 ของจังหวัดนราธิวาส ทั้งในส่วนของอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีแนวทางเกิดการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน นำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และสามารถดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก "ความมีประสิทธิภาพของเทคโนโลยีในการดำเนินงานตามโครงการ ฯ"