• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ข้อมูลพื้นฐาน : อำเภอเจาะไอร้อง

"เจาะไอร้อง ถิ่นเรียนทอง คลองเคล้าหมอก ชื่นดอกลองกอง ท่องแดนส้มแขก
แมกไม้สูงเสียดฟ้าตะเว เสน่ห์ไอปาแย"

 

ประวัติ : อำเภอเจาะไอร้องเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอระแงะ ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539

พื้นที่ : 162.723 ตร.กม.

ประชากร : 39,236 คน (พ.ศ. 2557)

ความหนาแน่น : 241.12 คน/ตร.กม.

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง หมู่ที่ 1 ถนนเจาะไอร้อง-ไอสะเตียร์ ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 96130

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 7354 4064

หมายเลขโทรสาร : 0 7354 4064

ที่ตั้งและอาณาเขต
      อำเภอเจาะไอร้องตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองนราธิวาส
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอตากใบและอำเภอสุไหงปาดี
- ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสุไหงปาดี
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอระแงะ