• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องนกเงือก
06.23
น้องนกเงือก
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องนกเงือกมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
06.23

Get Adobe Flash player

 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์จังหวัดนราธิวาส
“เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ
(1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กระแส โลกาภิวัฒน์
(2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้มาตรฐานและเท่าเทียมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
(3) เสริมสร้างความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(4) สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ปฏิบัติงานในพื้นที่