• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องนกเงือก
06.39
น้องนกเงือก
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องนกเงือกมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
06.39

Get Adobe Flash player

 
ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ยทุธศาสตร์ที่ ๑ การพฒันาคณุภาพการศกึษาทกุระดบัทกุประเภทโดยมงุ่เนน้เปา้หมาย นักเรียนเป็นศูนย์กลาง
๑.๑ การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
๑.๒ จัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา
๑.๓ การพัฒนาการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้
๑.๔ การจัดการศึกษาปฐมวัย
๑.๕ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก
๑.๖ นวัตกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๑.๗ สิ่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย ดนตรี นาฏศิลป์ไทย กีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน
๑.๘ การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
๑.๙ ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๑๐ โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐาน
๑.๑๑ ส่งเสริมเพื่อให้นักเรียนระดับตำาบลมีงานทำ
๑.๑๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก