• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3 ธันวาคม 2561
วันที่ออกหนังสือ : 3 ธันวาคม 2561
เลขที่ : นธ 0017.2/ว5495
เรื่อง : การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ด่วนที่สุด]