กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดนราธิวาส
วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565