กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดนราธิวาส
วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันพฤหัสที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566