กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดนราธิวาส
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563