กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดนราธิวาส
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันพฤหัสที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563