ลำดับที่ รายละเอียดย่อ ไฟล์แนบ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประเทศพ.ศ. ๒๕๒๑

แนวทางการเสนอขอ พ.ส.ร.  
วิธีการคำนวณเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ  
ตัวอย่าง ฟอร์มบัญชีข้อมูล   " ให้ใช้ตัวอย่างเป็นต้นแบบในการนำส่ง "
ตัวอย่าง ฟอร์มบัญชีคำรับรอง   " ให้ใช้ตัวอย่างเป็นต้นแบบในการนำส่ง "
แบบคำขอเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.)  แบบ บ.ท.ช.๒
คำสั่งกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘  เฉพาะกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุข
จังหวัด อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส
คำสั่งที่ ๒๓๕๙/๒๕๔๘  เรื่อง ให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่  หน่วย สนง.จว.นธ.
คำสั่งที่ ๒๙๐๐/๒๕๔๘   เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่ หน่วย สนง.จว.นธ.
คำสั่งที่ ๒๓๕๙/๒๕๔๘ เรื่อง ให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่  ผนวก ๒-๑๗๗  
คำสั่งที่ ๒๙๐๐/๒๕๔๘ เรื่อง ให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่  ผนวก ๒-๑๗๗
คำสั่งกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙  เฉพาะกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุข
จังหวัด อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส
คำสั่งที่ ๖๘/๒๕๔๙  เรื่อง ให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่  หน่วย กอ.รมน.จว.นธ.
คำสั่งที่ ๔๒๙/๒๕๔๙  เรื่อง ให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่  หน่วย กอ.รมน.จว.นธ.
คำสั่งที่ ๔๙๗/๒๕๔๙  เรื่อง ให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่  หน่วย
คำสั่งที่ ๕๐๐/๒๕๔๙  เรื่อง ให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่  หน่วย
คำสั่งที่ ๕๙๘/๒๕๔๙  เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่  หน่วย
คำสั่งที่ ๖๕๑/๒๕๔๙  เรื่อง ให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่  หน่วย
คำสั่งที่ ๖๘๒/๒๕๔๙  เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่  หน่วย
คำสั่งที่ ๗๐๓/๒๕๔๙  เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่  หน่วย
คำสั่งที่ ๗๐๕/๒๕๔๙  เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่  หน่วย
คำสั่งที่ ๗๔๒/๒๕๔๙  เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่  หน่วย
คำสั่งที่ ๙๑๓/๒๕๔๙  เรื่อง ให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่  หน่วย
คำสั่งที่ ๙๒๓/๒๕๔๙  เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่  หน่วย
คำสั่งที่ ๙๓๐/๒๕๔๙  เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่  หน่วย
คำสั่งที่ ๙๙๒/๒๕๔๙  เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่  หน่วย
คำสั่งที่ ๙๙๓/๒๕๔๙  เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่  หน่วย
คำสั่งที่ ๑๐๒๒/๒๕๔๙  เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่  หน่วย
คำสั่งที่ ๑๐๒๓/๒๕๔๙  เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่  หน่วย
คำสั่งที่ ๑๐๒๔/๒๕๔๙  เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่  หน่วย
คำสั่งที่ ๑๐๒๕/๒๕๔๙  เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่  หน่วย
คำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐  เฉพาะ กอ.รมน.จว.น.ธ. และ
 กอ.รมน.อำเภอของจังหวัดนราธิวาส
คำสั่งที่ ๑๘๐/๒๕๕๐  เรื่อง ให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่  หน่วย กอ.รมน.จว.นธ. (ข้าราชการพลเรือน)
คำสั่งที่ ๒๖๖/๒๕๕๐  เรื่อง ให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่  หน่วย กอ.รมน.จว.นธ. (ข้าราชการทหาร)
คำสั่งที่ ๔๕๗/๒๕๕๐  เรื่อง ให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่  หน่วย กอ.รมน.อ. (ข้าราชการพลเรือน)(มีคำสั่งพ้นหน้าที่อยู่ในชุดเดียวกัน)
คำสั่งที่ ๔๕๘/๒๕๕๐  เรื่อง ให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่  หน่วย กอ.รมน.อ. (ข้าราชการทหาร)
คำสั่งที่ ๔๕๙/๒๕๕๐  เรื่อง ให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่  หน่วย กอ.รมน.อ. (เพิ่มเติม)(ข้าราชการพลเรือน)
คำสั่งที่ ๔๖๐/๒๕๕๐  เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่, ปฏิบัติหน้าที่และเปลี่ยนตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่  หน่วย กอ.รมน.จว.นธ. (ข้าราชการพลเรือน)
คำสั่งที่ ๔๖๑/๒๕๕๐  เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่  หน่วย กอ.รมน.จว.นธ. (ข้าราชการทหาร)
คำสั่งที่ ๔๗๓/๒๕๕๐  เรื่อง ให้กำลังพลพ้นหน้าที่  หน่วย กอ.รมน.จว.นธ. (ข้าราชการพลเรือน)


 

* หมายเหตุ  เพื่อความรวดเร็วในการดูรายละเอียดกรุณาคลิกขวาและเลือก Save target As
 

.

หมายถึง ไฟล์ ชนิด Microsoft Office Word

. หมายถึง ไฟล์ ชนิด Microsoft Office Excel
. หมายถึง ไฟล์ ชนิด Microsoft Office PowerPoint
. หมายถึง ไฟล์ ชนิด Adobe Acrobat
. หมายถึง ไฟล์ ชนิด รูปภาพ


ปรับปรุงและพัฒนาระบบโดย
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อการ  สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  ถนนพิชิตบำรุง  ตำบลบางนาค  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๐๐๐
โทร/โทรสาร  ๐  ๗๓๕๑  ๔๒๓๐  ต่อ  ๖๐๒๙
E-mail :  narathiwat@pocnara.go.th  หรือ  narathiwat@moi.go.th

***  เพื่อการรับชมเว็บไซต์ที่ถูกต้อง ควรตั้งขนาดหน้าจอที่ ๑๐๒๔ x ๗๖๘ Pixel  ***