เรื่อง ตารางมอบหมายภารกิจในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กันยายน ๒๕๕๒
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย: 20099201450451.pdf
จากคุณ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 20/9/2552 14:50:45   IP : 123.242.187.11