ความรู้ทั่วไปของประเทศเพื่อนบ้าน

     
  ๑. ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย (Malaysia)    
     
  ๒. ประเทศสหภาพพม่า (Union of Myanmar)  
     
  ๓. ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)   
     
  ๔. ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People'sDemocratic Republic)  
     

นำเสนอโดย  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร   สำนักงานจังหวัดนราธิวาส  

Web Design Factory