หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีมิได้เป็นกำลังพล กอ.รมน.

บำเหน็จความชอบสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร

 

บำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๐

 

 

๒ กันยายน ๒๕๕๓ จำนวน ๑๑,๙๑๖ ราย

 

 

๘ กันยายน ๒๕๕๓ จำนวน ๘,๒๔๘ ราย

 

 

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จำนวน ๑,๑๔๗ ราย

 

 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวน ๑๙,๑๘๖ ราย

 

 

๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ จำนวน ๑๗,๑๖๐ ราย  
 

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จำนวน ๑๒,๑๔๙ ราย