ข้อมูลทั่วไปจังหวัด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมุดเยี่ยม แผนผัง web-site
ข้อมูลทั่วไปประเทศเพื่อนบ้าน ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด มาตรา ๙ (๑) มาตรา ๙ (๒) มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๙ (๔) มาตรา ๙ (๕) มาตรา ๙ (๖) มาตรา ๙ (๗) มาตรา ๙ (๘) มาตรา ๙ (อื่นๆ)

:::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดนราธิวาส "ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา ทราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน" ::::  

เหรียญราชการชายแดน

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร)

ค้นหารายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติ
เวลาราชการเป็นทวีคูณ

มติคณะรัฐมนตรี

ระเบียบศอ.บต.

เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน

สารสนเทศทรัพยากรบุคคลจังหวัด

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

ประชุมกรมการจังหวัดฯ

หนังสือเชิญประชุม

รายงานการประชุม

แผนผังที่นั่งผู้เข้าร่วมประชุม
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
Microsoft  Word
Microsoft  Excel
Microsoft  Power Point
Microsoft  Access
Internet  เบื้องต้น
 การใช้ E-mail @pocnara.go.th
มุมหนังสือน่าอ่าน
  มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
GES Survey Online

LINK ายในจังหวัดLINK นอกจังหวัด

LINK ข่าวประกวดราคา
จัดซื้อจัดจ้าง ภายในจังหวัด

 

  GoogleDownloads Software

  Adobe Reader 9.0

  Adobe Flash Player 9

  Adobe Shockwave Player 10
   
  Font TH Sarabun PSK
   
  โปรแกรม แบบ 5304 ก 
  คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
  คำสั่ง 1341 ปี 49 ( 3,609 ราย)
  คำสั่ง 270 ปี 50 ( 5,702 ราย)
   
Downloads เอกสาร

ระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์
กระทรวงมหาดไทย

แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน  5  ล้านบาท ตัวที่ 1 (แบบขอจัดหาฯ)

คอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน  5  ล้านบาท ตัวที่ 2 (แบบรายงานผลการพิจารณาฯ)

แบบการจัดทำคำขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  ที่มีมูลค่าเกิน  5  ล้านบาท

หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปี ๒๕๕๖)+เพิ่มเติม

แบบรายงานหลังการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คู่มือเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ สำหรับงานภูมิสารสนเทศ

แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสทั้งหมด

 

ข่าวสารสำหรับข้าราชการทั้งหมด

ข่าวสารสำหรับบุคคลทั่วไปทั้งหมด

 

เพิ่มข่าว

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ราชการส่วนกลาง ระดับจังหวัด ทั้งหมด

เพิ่มข่าว

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ราชการส่วนภูมิภาค ทั้งหมด

เพิ่มข่าว

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด

 

 

๓๑/๐๓/๕๖ นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน "งานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส"

๑/๐๔/๕๖ นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน "การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๖"

๑/๐๔/๕๖ นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน "การจัดกิจกรรมปล่อยปลา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๖"

๑/๐๔/๕๖ นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน "การจัดกิจกรรมแข่งกีฬา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๖"

/๐๔/๕๖ นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน "การจัดงานวันจักรี ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๖"

/๐๔/๕๖ นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน "การจัดงานวันพระนเรศวรมหาราช ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๖"

/๐๕/๕๖ นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน "การจัดงานวันฉัตรมงคล ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๖"
/๐๕/๕๖ นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน "พิธีเปิดงานกาชาด ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๖"

กิจกรรมย้อนหลัง


นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
email: -
โทร.๐๘๙-๒๐๓๐๔๓๓

นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
email:-
โทร.๐๘๙-๒๐๓๒๐๐๑

นายสิทธิชัย ศักดา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
email:-
โทร.๐๘๙-๒๐๓๒๐๗๕

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
email:-
โทร.๐๘๙-๒๐๓๒๐๐๘

แผนที่จังหวัดนราธิวาส

 Click for Narathiwat, Thailand Forecast
  

 


ปรับปรุงและพัฒนาระบบโดย
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  ถนนศูนย์ราชการ  ตำบลโคกเคียน  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๐๐๐
โทร/โทรสาร  ๐  ๗๓๖๔  ๒๖๓๗  ต่อ  ๖๐๒๙
E-mail :  narathiwat@narathiwat.go.th  หรือ  narathiwat@moi.go.th

***  เพื่อการรับชมเว็บไซต์ที่ถูกต้อง ควรตั้งขนาดหน้าจอที่ ๐๒๔ x ๗๖๘ Pixel  ***