• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
แจ้งคำสั่ง/มอบหมายภารกิจ/และขอเชิญประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
13 มกราคม 2563
วันที่ออกหนังสือ : 13 มกราคม 2563
เลขที่ : นธ 0017.2/ว144
เรื่อง : แจ้งคำสั่ง/มอบหมายภารกิจ/และขอเชิญประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส [ด่วนที่สุด]