• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
เรียนหัวหน้าส่วนราชการตามบัญชีแนบ การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
6 ธันวาคม 2561
วันที่ออกหนังสือ : 6 ธันวาคม 2561
เลขที่ : นธ 0017.2/ว5560
เรื่อง : เรียนหัวหน้าส่วนราชการตามบัญชีแนบ การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ด่วนที่สุด]