• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
เรียนส่วนราชการตามบัญชีแนบ ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2563 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4 ธันวาคม 2561
วันที่ออกหนังสือ : 4 ธันวาคม 2561
เลขที่ : นธ 0017.2/ว5527
เรื่อง : เรียนส่วนราชการตามบัญชีแนบ ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2563 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ด่วนที่สุด]