• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)
26 ตุลาคม 2561
วันที่ออกหนังสือ : 26 ตุลาคม 2561
เลขที่ : นธ 0017.2/ว11695
เรื่อง : การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) [ด่วนที่สุด]