• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
สรุปผลการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
14 ตุลาคม 2564
วันที่ออกหนังสือ : 14 ตุลาคม 2564
เลขที่ : นธ 0017.2/ว4886
เรื่อง : สรุปผลการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) [ด่วนที่สุด]