• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเชิญประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชาในจังหวัดนราธิวาส (โครงการทุเรียนคุณภาพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
12 ตุลาคม 2563
วันที่ออกหนังสือ : 12 ตุลาคม 2563
เลขที่ : นธ 0017.2/ว4093
เรื่อง : ขอเชิญประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชาในจังหวัดนราธิวาส (โครงการทุเรียนคุณภาพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ด่วนที่สุด]