• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวจาก Facebook
กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าอบรม Google พลิกโฉมและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Google for Education รุ่นที่ 3
1 ตุลาคม 2561
กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าอบรม Google พลิกโฉมและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Google for Education รุ่นที่ 3 กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับบริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด ยกระดับการศึกษาไทย และเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 สร้างเสริมบทบาทของผู้บริหาร และบทบาทของครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างบูรณาการ กำหนดอบรมทั้งสิ้น จำนวน 7 รุ่น ซึ่งครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 3 จัดระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2561 จัดพร้อมกัน 4 จังหวัด (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา) วันนี้ (29 กันยายน 2561) จังหวัดนราธิวาส ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Google For Education ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เขต 2 และเขต 3 รวมทั้งสิ้น 150 คน โดยได้รับความร่วมมือ วิทยากร จากบริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอ็ดดูเทค (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครู และนักเรียน ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ และกระบวนการเรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ทั้งจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้มาร่วมพัฒนาวิชาชีพครู สร้างแนวคิด และแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนจริงของคุณครูทุกท่านได้ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อมาสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การใช้อินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้สอนมีการเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส