• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวจาก Facebook
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศ 3 ภาษา อังกฤษ จีน และมลายู ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งหวังเพิ่มความรู้และทักษะด้านภาษา รวมถึงเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
11 กรกฎาคม 2561
วันนี้ (9 ก.ค. 61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการสอนเสริมภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ห้องประชุมวชิรอำไพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะด้านภาษาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษามลายู รวมถึงมีเจตคติที่ดีต่อภาษาดังกล่าว และพัฒนาไปสู่ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีและการสื่อสาร เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตและวิถีชีวิตของทุกคน และเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รัฐบาลจึงได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการจัดการการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายชาติ โดยมุ่งเน้นการสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยคลอบคลุมทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะด้านศีลธรรม จรรยาบรรณ และทักษะภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าการจัดโครงการฯ ดังกล่าว จะทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และเตรียมพร้อมให้สามารถดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนการพัฒนาประเทศได้ต่อไปในอนาคต Cr. สถานีวิทยุกระจายเสียงเเห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส