• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวจาก Facebook
วิทยุกระจายเสียง จว.นราธิวาส
13 มิถุนายน 2561
เมื่อสักครู่นี้ · องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดนราธิวาส วันนี้ (11 มิ.ย. 61) พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี และคณะ เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเก พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเจ๊ะเก หมู่ที่ 2 ตำบลยาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเก พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเจ๊ะเก หมู่ที่ 2 ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นโครงการที่นายฮารงค์ มะแม ราษฎรบ้านเจ๊ะเก หมู่ที่ 2 ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการชลประทาน เพื่อช่วยเหลือราษฎร หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร เนื่องจากราษฎรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านดังกล่าว ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาทิ ทำนา ทำสวนยางพารา ทำสวนผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งในช่วงฤดูแล้งพื้นที่แห่งนี้มักจะประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และต่อมาความทราบถึง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระองค์จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ รับโครงการที่ราษฎรทูลเกล้าถวายฎีกา ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าว กรมชลประทานอยู่ระหว่างการออกแบบ และประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เพื่อเสนอขอรับ การสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 จากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายวันนี้ (11 มิ.ย. 61) พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี และคณะ จะเดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานของโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎร หมู่ที่ 8 บ้านธนูศิลป์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และไปติดตามผลการดำเนินงานของโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎร หมู่ที่ 8 บ้านอัยจาดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส อีกด้วย Cr. สถานีวิทยุกระจายเสียงเเห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส