• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวจาก Facebook
ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะเดินทางศึกษาดูงาน “กระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมประชุมรับฟังแนวทางการน้
13 มิถุนายน 2561
วันนี้ (12 มิ.ย. 61) ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานคณะทำงานศึกษากระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะ เดินทางลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงาน “กระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ “แนวทางการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ” ที่ห้องประชุมพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ซึ่งมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นางสายหยุด เพ็ชรสุข รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พันเอก ทะเบียน เมืองพระฝาง รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาคที่ 4 ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ตวง อันทะไชย กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา เจตนารมณ์ของการทำงานในเรื่องนี้ทางคณะกรรมาธิการฯ เห็นว่าจะสืบทอดพระราชมรดกของพระเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 ไปสู่คนไทยทุกคน ซึ่งวิธีการที่เชื่อว่าจะสามารถทำให้กระบวนการเรียนรู้เพื่อสืบสานและซึมซับเข้าไปในตัวตนของคนไทยได้ก็คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ลงมือปฏิบัติเอง ซึ่งทำให้ได้กรอบแนวคิด 2 ประการ ว่าทำอย่างไรให้คนที่เรียนรู้ศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัว จะมีแต้มต่อในวิชาชีวิต รวมถึงเรื่องวิชาชีพและวิชาการ และเชื่อมั่นว่าได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์ของพระเจ้าอยู่หัว มีความเชื่อมั่นว่าเป็นคนที่ไม่โกง และประการที่สอง นอกจากเรื่องแต้มต่อในชีวิตแล้ว จะมีการสืบสานพระตำหนักใน 4 ภูมิภาค ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนทั้งประเทศได้อย่างไร อีกทั้ง จะสืบสานและเชื่อมโยงโครงการพระราชดำริ 4,000 โครงการ เป็นเครือข่ายของศาสตร์พระราชา ทั้งนี้ จะรวบรวมข้อมูลที่ได้ในวันนี้ (12 มิ.ย. 61) จัดทำเป็นชุดความรู้เสนอไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต่อไป ด้าน นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า รัฐบาลได้ประกาศให้จังหวัดนราธิวาส เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดซื้อที่ดิน อีกทั้ง รัฐบาลยังได้กำหนดให้เป็นเมืองต้นแบบแห่งการการค้าชายแดน ที่อำเภอสุไหงโก-ลก ตามโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งขณะนี้การขับเคลื่อนการดำเนินงานมีความคืบหน้าตามลำดับ ในส่วนของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ภาพรวม 8 ด้าน คือ ด้านแหล่งน้ำ ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านสาธารณสุข ด้านคมนาคม ด้านการศึกษา ด้านสวัสดิการสังคม และด้านการบูรณาการอื่น ๆ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ รวม 386 โครงการ ซึ่งมากเป็นอันดับที่ 1 ของภาคใต้ และเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้คณะกรรมการบริหารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยได้บูรณาการจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งได้ดำเนินการเต็มรูปแบบมาตั้งแต่ปี 2556 และขยายผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำองค์ความรู้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ มาขยายผลให้ประชาชนได้นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับภูมิสังคม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงเพื่อให้ประชาชนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง ตลอดจนเพื่อสนองงานตามพระราชดำริและพระกระแสรับสั่งในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ และเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ศาลาทรงงาน เส้นทาง สิ่งสาธารณูปโภคในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ทรงงาน และพื้นที่ขยายผลโครงการ ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มีเกษตรกรที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ได้แก่ นายสมโชค สำราญ ข้าราชการครูที่เกษียณอายุก่อนกำหนดและผันตัวเองมาเป็นเกษตรกร นายจันทร์ ชาญแท้ เกษตรศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านเกษตรผสมผสาน และนายอนิรุธ ศรีสุรินทร์ เกษตรกรตัวอย่างด้านการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ดินเปรี้ยว Cr. สถานีวิทยุกระจายเสียงเเห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส