• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวจาก Facebook
ปลัดจังหวัดนราธิวาส เยี่ยมคณะครูนักเรียนโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี พร้อมมอบโอวาททางการศึกษา เน้นย้ำ หมั่นศึกษาหาความรู้ทั้งในห้องและนอกห้องเรียน เพื่อต่อยอดความสำเร็จทางการศึกษา
11 มิถุนายน 2561
วันนี้ 8 มิ.ย.61 นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่ ร่วมออกเยี่ยมโรงเรียนพบปะคณะครู นักเรียนโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ตามโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสำคัญ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี นายเสริมวิทย์ ปรียวานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี ร่วมให้การต้อนรับ โอกาสนี้ ปลัดจังหวัดนราธิวาสได้พบปะพูดคุยกับคณะครูและนักเรียนบริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี พร้อมกล่าวชื่นชมในความมีระเบียบวินัยของนักเรียน ถือเป็นแบบอย่างของนักเรียนที่ดีและเน้นย้ำให้นักเรียนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ขยันหมั่นเพียรโดยการศึกษาหาความรู้ทั้งในห้องและนอกห้องเรียนให้ได้มากที่สุด เพื่อต่อยอดความสำเร็จทางการศึกษา ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจให้แก่กันและกัน และขอให้ทำหน้าที่เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ เพราะนั่นคือพื้นฐานแห่งความดีที่จะทำให้เราอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนภายในโรงเรียน พร้อมถ่ายรูปร่วมกันกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีด้วย สำหรับโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีเป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2512 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 15 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) โดยจัดให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส