• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 18 ธันวาคม 2561

18/12/61 เวลา 09.30น. นายเอกรัฐ หลีเส็น

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร การบุกตลาด Online ยุค 4.0 ด้วยแอปและมือถือเครื่องเดียว เพือพัฒนาทักษะการค้าบนโลกออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมนราทัศน์ 2 โรงแรมอิมพีเรียล

เวลา 10.00น. นายเอกรัฐ หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  พร้อมด้วย นางพาตีเมาะ สะดียามู รอง ผวจ.นธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือการขอเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่บริเวณอำเภอสุไหงโก- ลก เพื่อเป็นข้อมูลในการเดินทางไปนำเสนอต่อผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อไป ณ ห้องปฏิบัติราชการ ผวจ.นธ. ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

เวลา 11.00น. นายเอกรัฐ หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  พร้อมด้วยผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมต้อนรับและพูดคุยกับนายอเล็กซานเดอร์ ดัลลิสตัน หัวหน้าคณะทำงานภาคใต้ ประจำประเทศไทย ของกาชาดระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) เพื่อนำเสนอและประสานความ ร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของ ไอซีอาร์ซี ณ ห้องรับรอง ผวจ.นธ.

เวลา 13.30 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นพยานในการจัดทำบันทึกข้อตกลงไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในการชำระหนี้และการคืนโฉนดที่ดินให้ชุมชน ระหว่างเจ้าหนี้ 3 ราย และลูกหนี้ 66 ราย โดยมี ผบก.ภ.จว.นธ. สนง.ที่ดินจังหวัดนราธิวาส รอง ผอ.รมน.จ.นธ.(ฝท.) ผอ.ศูนย์ดำรงธรรม จ.นธ. และ สนง.ที่ดินอำเภอสุไหงปาดี ร่วมเป็นพยานในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ผู้ว่าฯนราธิวาสกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 อย่างเคร่งครัด  เน้นย้ำซักซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินสายด่วน (1669) เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บให้น้อยที่สุด

เวลา 13.30 น.นายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ศาลากลางจังหวัดรนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายธรรมรงค์   คงวัดใหม่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  นายก่อพงษ์  โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายเถลิงศักดิ์    ภูวญาณพงศ์    ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนคณะกรรมการ คณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562ร่วมประชุมหารือ

นายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 อย่างเคร่งครัด  เน้นย้ำซักซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินสายด่วน (1669) เพื่อช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุอย่างทันท่วงที  เน้นความรวดเร็ว  ปลอดภัยสูงสุด เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ และดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมให้มีความปลอดภัย  พร้อมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อรวมพลังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 นี้

สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ ในพื้นที่ จ.นราธิวาสรวมทั้งหมด  27  จุด  เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานกว่า 350 คน  ซึ่งเป็นการบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการและภาคประชาชน  โดยบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการป้องกัน และลดปัจจัยเสี่ยงอันเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน พาหนะ ถนนและสิ่งแวดล้อม ควบคู่การสร้างความตระหนัก และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้น ซึ่งได้กำหนดช่วงการรณรงค์ฯ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 โดยใช้หัวข้อในการรณรงค์ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”