• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารรื่นอรุณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 ในการจัดโครงการดังกล่าว ทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ได้รับความรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจรในทุก ๆ ด้าน และจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากการเกษตร สถาบันเกษตรกร และสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษ เพื่อสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธี