กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดนราธิวาส
วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566